Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

1.1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Smajl's Shop s. r. o.

IČO: 53539761

DIČ: 2121397245

IČ DPH: SK2121397245

Slnečné námestie 8899/1

010 15 Žilina

mail: obchod@smajls-shop.sk

telefón: +421915636478

IBAN pre bezhotovostné platby: SK34 8330 0000 0024 0192 6188

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Telefón: 041/7632 130

Fax: 041/7632 139

E-mail: za@soi.sk

1.2.  Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.3.  Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je uvedená pri tovare. V prípade, že uvedený tovar nie je v čase zaslania objednávky dostupný, predávajúci bude o tomto kupujúceho informovať telefonicky, alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

 1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1.  Návrhom  na uzavretie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim je zaslanie objednávky kupujúcim predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formuláru a/alebo vo forme e-mailovej správy a/alebo vo forme telefonickej objednávky (ďalej len "objednávka").

2.2.  Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim , a to telefonickým a/alebo e-mailom zaslaným potvrdením o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

2.3.  Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, prípadne iné údaje dôležité pre riadne dodanie objednaného tovaru.

2.4.  Kupujúci môže doručiť predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 1. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1.  Predávajúci je povinný:

 1. dodať kupujúcemu na základe objednávky potvrdenej predávajúcim tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 1. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
 2. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)

3.2.  Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3.  Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1.  Prípadné podnety a sťažnosti je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho na adrese:  Smajl's Shop s.r.o., Slnečné námestie 8899/1, 010 15, Žilina, e-mail: obchod@smajls-shop.sk . O výsledku vybavenia podnetu alebo sťažnosti bude kupujúci informovaný bez zbytočného odkladu po jej náležitom posúdení (§ 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 102/2014 Z.z.)

4.2.  Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.3.  Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.4. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému nášho eshopu, je Smajl's Shop, s.r.o. oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Smajl's Shop, s.r.o. v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

- cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu);

- u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;

- zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.

Upozorňujeme, že náš informačný systém uvádza aj u tovaru so zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že sa jedná o tovar zlacnený, resp. tovar vo výpredaji a pod. V prípade

pochybností, či je tovar skutočne zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru je preto Kupujúci povinný nás kontaktovať a informáciu o správnosti ceny si overiť.

 

 1. Dodacie a platobné podmienky

5.1.  Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2.  Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 15 dní od potvrdenia objednávky tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.3.  Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo predĺženej predávajúcim so súhlasom kupujúceho, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 16,60 € (500,- Sk) za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol  kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe, čím nie je dotknutý nárok predávajúceho na skladné v zmysle predchádzajúcej vety.

5.4.  Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve, ak s tým kupujúci súhlasí.

5.5.  Predávajúci má povinnosť dodať tovar v množstve a akosti, v akej si kupujúci tovar objednal, a to na základe informácii uvedených na webovej stránke.  Predávajúci si tiež vyhradzuje právo tlačových chýb.

5.6.  Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.7.  V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 5.2 Všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.8.  Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. Všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.9.  Kupujúci ku každej zásielke obdrží záručný list na objednaný tovar.

 1. Platobné podmienky

6.1.  Spôsob platby je daný na výber kupujúcemu: v hotovosti na dobierku alebo bezhotovostnou platbou na bankový účet .

6.2.  Kupujúci je o nákladoch na dodanie tovaru v zmysle § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 102/2014 Z. z. informovaný už pri vyplňovaní objednávky, t. z. pred uzatvorením zmluvy na diaľku. Konkrétne náklady na dodanie tovaru sú mu automaticky vygenerované počítačovým systémom v objednávkovom procese.

6.3.  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru, (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby pri prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

6.4.  V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.5.  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy.

6.6.  Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6.7.  Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1.  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 1. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1.  Garancia Smajl's Shop, s.r.o.– všetky záručné reklamácie, kde sa závada prejaví do 30 dní od prevzatia tovaru riešime v prípade záujmu kupujúceho výmenou tovaru za nový kus. Pokiaľ tovar nie je v daný moment na sklade, bude Vám v najkratšom možnom termíne objednaný alebo Vám umožníme výber iného tovaru v rovnakej hodnote. Pre urýchlenie riešenia reklamácie výmenou za nový kus do 30 dní od zakúpenia, musí byť reklamovaný tovar vrátený kompletný (tzn. vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, a pod..). Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar.

8.2.  Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu osobne alebo prostredníctvom pošty na adrese: Smajl's Shop s.r.o. Slnečné námestie 8899/1, 010 15 Žilina, táto adresa je tiež uvedená na zadnej strane záručného listu.

8.3.  Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.

8.4.  Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.5.  Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.6.  Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.7.  Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí a pokiaľ pri tejto prehliadke zistí zjavné vady tovaru, je povinný bez zbytočného odkladu tieto oznámiť predávajúcemu.

8.8.  Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

8.9.  Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

8.10.  Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.11.  Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami.

8.12.  Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.13.  Predávajúci si v zmysle § 622 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vyhradzuje právo vymeniť vadný tovar za nepoškodený, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.14.  Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.15.  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.16.  Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

8.17.  Pre spotrebiteľov ( v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb) je záručná doba 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Pre právnické osoby  a fyzické osoby konajúce v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba 6 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

8.18.  Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.19.  V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšej reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.20.  Predávajúci zodpovedá za vady v zmysle § 622 a 623 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) v nasledovnom rozsahu: Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 OZ). Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo na závažnosť vady (§ 622 ods. 2 OZ). Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za nepoškodenú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 OZ). Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne využívať ako vec bez vady má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať (§ 623 ods. 1 OZ). (§ 3 ods. 1 písm. l)zákona č. 102/2014 Z.z.).

8.21.  Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

8.22.  Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.23.  Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

8.24.  Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.25.  V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

 1. Osobné údaje a ich ochrana

9.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2.  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.3.  Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.4 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1.  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim. Mimo prípadov stanovených zákonom je Smajl's Shop s.r.o. oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim tak, že Predávajúci Kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje. Pokiaľ Kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany Predávajúceho.

10.2.  Kupujúci, má právo na odstúpenie od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom, alebo emailom) na adrese:  Smajl's Shop s.r.o., Slnečné námestie 8899/1, 010 15 Žilina, e-mail: obchod@smajls-shop.sk. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

10.3.  Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane kúpnej ceny. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

10.4.  V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar predávajúcemu späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplynutia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (§ 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z.), ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty (§ 3 ods. 1 písm. i)zákona č. 102/2014 Z.z.).

10.5.  Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru.

 1. Záverečné ustanovenia

11.1.  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2.  V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3.  V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 11.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.

11.4.  Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ alebo telefonicky.

11.5.  Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.6.  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy

 

Dokumenty na stiahnutie:

Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy

Reklamačný protokol